• ઓછો પાક હોવા છતાં ભારતીય બજારો કેસર તથા હાફુસ કેરીથી છલકાઈ જશે. • BAPSનું ભવ્ય મહિલા સંમેલન: મહિલાઓનું શક્તિ પ્રદર્શન. • ઝુલેલાલનો જન્મોત્સવ સિંધી સમાજ ભવ્ય રીતે ઉજવશે.

Hide Main content block